அறிவைப் பகிர்வதற்கும் உலகை நன்கு அறிவதற்குமான உரிய ஓர் உயரிய இடம்